História Dobrovoľného hasičského zboru: (1898 - 1998)

 

 Z HISTÓRIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE  V R. 1898-1970

 POŽIARE V OBCI A OKOLÍ

 VÝZNAMNÉ UDALOSTI V POŽIARNEJ OCHRANE OBCE V R. 1970 - 1990

 VÝVOJ POŽIARNEJ OCHRANY V OBCI OD ROKU 1992 DO ROKU 1998

 TECHNICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ DHZ

 PREDSEDOVIA HASIČSKÉHO ZBORU V ŽUPČANOCH

 VELITELIA HASIČSKÉHO ZBORU V ŽUPČANOCH

 1998 - 100 ROKOV DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY V OBCI

 

 

Z HISTÓRIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

OBCE  ŽUPČANY V ROKOCH 1898-1970

 

Od dávnych časov ľudia využívali oheň pri zabezpečení svojho života. Dokiaľ ho mali pod kontrolou, slúžil im a bol im dobrým pomocníkom, keď sa však dostal spod kontroly ľudí, dokázal byť veľmi nemilosrdným a stal sa ich nepriateľom. Aj v našej a okolitých obciach si ľudia začali uvedomovať, že chrániť sa pred nebezpečím požiaru je možné len spoločnými silami. Preto sa postupne začali združovať a organizovane chrániť pred týmto nebezpečenstvom.

Prvá písomná zmienka o existencii organizovanej požiarnej ochrany v našej obci sa nachádza v starej úradnej štatistike z 23. marca roku 1898. V tomto úradnom zázname sa píše o Širockom požiarnom obvode, ktorého hlavným veliteľom bol statkár Jozef Merse Szinyei zo Svinnej a druhým veliteľom Ignác Bartošík, notár, bytom vo Svinnej. V našej obci, ktorá sa v tom čase volala "Zsebfalva", bola vytvorená čata veliteľom ktorej bol Ľudovít Majher, učiteľ zo Župčian.

Túto prvú písomnú zmienku o organizovanej požiarnej ochrane v našej obci v úradných záznamoch našiel, a následne nám ju poskytol dňa 14.9.1978 pán Pavol Košík, významný a dlhoročný činiteľ požiarnej ochrany na Slovensku, a zakladateľ stálej expozície Človek a oheň vo Vlastivednom múzeu v Prešove.

O ďalšom fungovaní požiarnej ochrany máme informácie až z obdobia pred prvou svetovou vojnou, kde sme sa od najstarších pamätníkov dozvedeli, že v tomto období bola zakúpená prvá ručná striekačka a veliteľom miestnych hasičov bol Jozef Sakala.

 

Významné obdobie v činnosti dobrovoľného hasičstva na Slovensku aj v našej obci nastalo po vzniku prvej Československej republiky a založení Zemskej Hasičskej Jednoty na Slovensku. Následne po vzniku Okresnej hasičskej jednoty (OHJ) v Prešove bol v našej obci v roku 1925 založený Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Jeho prvým veliteľom sa stal Jozef Balčak.

V roku 1926 mal zbor 12 členov a tvorili ho:

Najstaršia zachovaná fotografia 

  1. Jozef Balčak - veliteľ zboru (od r.1939 obvodný dozorca)
  2. Jozef Mitra - námestný (zástupca veliteľa)
  3. Jozef Koscelník - tajomník
  4. Ján Balčak - pokladník
  5. Ján Sakala - trubač
  6. Andrej Mitra
  7. Jozef Balčak str.
  8. Jozef Babuščak - strojník
  9. Jozef Kijovský - samaritán
  10. Ján Švorc
  11. František Germuška
  12. Ján Horváth

 

Ihneď po vzniku dobrovoľnej organizácie sa jej členovia začali naplno venovať a zodpovedne pristupovať k svojmu ušľachtilému poslaniu. Zúčastňovali sa rôznych cvičení a školení organizovaných vtedajšou DHJ, o čom nám svedčia aj spomienky najstarších žijúcich členov na pobyt a výcvik v hasičských kasárňach v Prešove aj iných mestách. O aktívnej práci v oblasti školenia a vzdelávania nám svedčia aj záznamy o kúpe vtedajšej odbornej požiarnej literatúry - Stanovy DHJ, O ručných striekačkách, Techniky hasenia požiarov, a podobne

 

 

Ušľachtilá práca DHZ začala priťahovať aj ostatných občanov našej obce. Dobrovoľný hasičský zbor sa začal postupne rozrastať a do jeho radov vstupovali ďalší a ďalší členovia:

v roku 1930: Ján Podlipa

v roku 1932: Jozef Podlipa, Ján Miško, Ján Kucharik, Imrich Miškuf, Jozef Vaľko, Ján Prihoda,

v roku 1933: Jozef Kucharik

v roku 1935: Stanislav Babuščák

v roku 1936: Ján Kolpák

v roku 1937: Jozef Andreansky

v roku 1938: František Hudaček, Pavol Balčak,

založené ženské družstvo :

Margita Horváthova, Jozefina Švorcová, Agnesa Babuščákova, Margita Balčáková, Margita Vaľková, Justína Kundriková, Margita Prihodová, Anna Mitrová, Mária Novotná, Margita Ravasová

v roku 1939: Elena Mihoková, Margita Hudáčková, Agnesa Hužvárová, Bartolomej Kucharik,

v roku 1940: Bartolomej Babuščák, Jozef Ferenc, Imrich Kundrik, Bartolomej Štofa, Anna Kijovská

v roku 1941: Mária Švorcová, Anton Vysoký

 

V povojnovom období to boli:

v roku 1946: Vincent Mlynarčík, Bartolomej Novotný, František Zahurák, Jozef Koľšovský, František Jusko

v roku 1949: Imrich Mitra, František Švorc, Stanislav Balčak, Stanislav Kucharik, Pavol Germuška, Rudolf Ravas, František Fečak, Vincent Dvorščák, Anton Zahurák, Imrich Ondria, Vincent Sakala, Vincent Ondria, František

Ferenc, Imrich Fečak

v roku 1950: Vincent Kijovský, Imrich Hužvár

v roku 1951: Viktor Švorc, Stanislav Hudaček, František

Koľšovský, Bartolomej Zahurák, František Koscelník

Okrem svojej prvoradej práce a poslania, pomoci blížnym v núdzi, sa členovia DHZ aktívne zapájali aj do kultúrneho a náboženského života obce.

V roku 1946 boli z iniciatívy DHZ opravené aj dve poškodené a vojnou zničené kaplnky v obci, kaplnka sv. Floriána a kaplnka sv. Jána Nepomuckého, pri hradskej pod pastviskom. Dňa 5.5.1946 na sviatok sv. Floriána, patróna požiarnikov, bola za účasti hasičov a občanov obce prevedená posviacka kaplnky sv. Floriána. Dňa 20.10.1946 popoludní bola prevedená posviacka kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorú vykonal vdp. Ladislav Herbst.

 

Podrobnejšie záznamy o činnosti hasičského zboru v medzivojnovom a povojnovom období sa nám žiaľ nezachovali, keďže sa v tých časoch podrobné správy veľmi často nepísali. Druhým dôvodom je skutočnosť, že v povojnovom období a po roku 1948 sa neuváženým konaním niektorých občanov, najmä zo strachu pred prenasledovaním, z politických dôvodov a pod., zlikvidovali mnohé dokumenty, materiály a staré hasičské uniformy z tohoto obdobia, ktoré by dnes pre nás mali veľkú historickú a dokumentačnú hodnotu.

O fungovaní a bohatej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru sa však dozvedáme z viacerých dobových fotografií, a niekoľkých záznamov, ktoré sa nám predsa len zachovali a najmä z bohatých spomienok najstarších členov nášho DHZ a obyvateľov našej obce.

 

Od roku 1952 do DHZ postupne vstúpili títo ďalší členovia:

v roku 1956: Anton Trišč, Imrich Kišš

v roku 1969: Štefan Harčar

neskôr: Jozef Maťuťa, Tomáš Zahurák, Ladislav Kiš, Imrich Ferenc, Ján Zahurák st., Imrich Arvay, Jozef Fečák,

Stanislav Ferenc, Jozef Mitra st., Jozef Balčak ml., Ladislav Vaľko, Jozef Kropuch, Ladislav Koľšovský, Bartolomej Mitra, Štefan Švorc, Bartolomej Hudaček ml., Vincent Germuška, Bartolomej Džadžovský, Michal Koľšovský, Jozef Lendacký, Štefan Germuška, Ján Matisek, Jozef Dulin, František Mitra, Jozef Mitra ml., Andrej Figula, Pavol Koscelník, Vincent Švorc, Vendelín Koscelník, Viktor Leššo, Jozef Leššo, Jolanka Mitrová, Žofia Kišová, Mária Ferencová, Alžbeta Balčaková, Alžbeta Džadžovská, Jozefina Hudačková, Irena Švorcová, Mária Sakalová, Mária Germušková, Milan Leššo, Konštantín Horváth, Imrich Horváth, Mária Horváthová, Jozef Kucharik ml., Jozef Marton, Jozef Zlatohlavý ml., Jozef Ferenc ml.,

v roku 1981: František Koľšovský ml., Stanislav Germuška,

Konštantín Michalík, Alojz Kucharik, Jozef Babuščák, Jozef Jusko, Anton Jusko, Jozef Rečičar,

a ďalší.

 

 

POŽIARE V OBCI A OKOLÍ

V predvojnovom období sme najväčší požiar zaregistrovali v roku 1941 v susednej obci Kojatice, kde horela veľká časť obce. Na tomto zásahu sa zúčastnili aj členovia nášho DHZ s ručnou striekačkou.

Počas 2. svet. vojny postihlo našu obec niekoľko menších požiarov, z ktorých si pamätníci spomínajú na zhorenie stohu u veľkostatkára Puľszkého, a požiar hospodárskej budovy u občana Koscelníka, u ktorého bolo včasným zásahom zabránené väčším škodám.

V povojnovom období postihol požiar v roku 1956 občana Švorca, ktorému zhorela stodola. Vďaka rýchlemu zásahu požiarnikov z obce s motorovou striekačkou PPS-08, ktorá bola práve v tom roku zakúpená, bol požiar včas lokalizovaný a tým sa zabránilo jeho rozšíreniu a väčším škodám.

V roku 1958 postihol požiar občianku Máriu Ondriovu, ktorý bol taktiež včasným zásahom požiarnikov z obce lokalizovaný a zlikvidovaný.

Veľký požiar bol zaznamenaný v septembri 1959 v neďalekej obci Chmiňany, kde boli na pomoc povolané DHZ z celého okresu. Likvidácie tohoto požiaru sa zúčastnili aj členovia nášho požiarneho zboru s motorovou striekačkou PP-08, a tým prispeli k záchrane životov a veľkých materiálnych hodnôt.

Od r. 1992 sme v našej obci zaznamenali niekoľko menších požiarov, a to najmä hospodárskych budov, udiarni, napr. požiar senníka u občana Ondrejka, zapáleného bleskom, v roku 1995 požiar rodinného domu u občana Jurčišina, spôsobený upchatým komínovým telesom, v roku 1997 dva požiare kontajnerov odpadkov, ktoré zapálila neznáma osoba a v roku 1998 jeden požiar v oblasti “Pod stráňou”, spôsobený rozmáhajúcim sa zlozvykom - vypaľovaním trávy. Pri všetkých týchto požiaroch menšieho rozsahu, boli privolaní členovia DHZ a rýchlym zásahom boli požiare zlikvidované a zabránilo sa väčším škodám.

 

 

  

 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V POŽIARNEJ OCHRANE

OBCE V ROKOCH 1970 - 1990

 

V roku 1971 bol z iniciatívy členov požiarneho zboru vyhotovený a posvätený nový prápor DHZ.

Významnou udalosťou v živote DHZ aj celej obce bolo vybudovanie kultúrneho domu a novej požiarnej zbrojnice v roku 1973. Významnou mierou sa pri jej výstavbe a dokončení podieľali aj členovia DHZ a miestni občania. Táto bola dňa 17.10.1973 skolaudovaná a následne odovzdaná do užívania Dobrovoľnému požiarnemu zboru. Neskôr bola za požiarnou zbrojnicou postavená aj sušiaca veža, ktorá sa však v súčasnosti nepoužíva.

Významným v živote požiarneho zboru bol taktiež rok 1978, kedy si všetci požiarnici a občania pripomenuli 80. výročie prvej písomnej zmienky o požiarnej ochrane v našej obci. Pri tejto príležitosti sa konali aj oslavy dňa 24.9.1978, súčasťou ktorých bola slávnostná schôdza a súťaž požiarnych družstiev na futbalovom ihrisku. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia okresného a krajského výboru Zväzu požiarnej ochrany (predseda KV ZPO v Košiciach p. Cicman, predseda OV ZPO v Prešove p. Kováč, tajomník OV ZPO p. Bušek a iní), ďalej požiarnici z družobnej obce Záborie, a požiarne družstvá z okolitých obcí.

Dôležitým bodom v živote DHZ bol aj rok 1989, kedy mu bolo pridelené a do jeho výzbroje zaradené najnovšie moderné požiarne vozidlo LIAZ 101 CAS - 25, na čom ma nemalú zásluhu najmä bývalý výbor DHZ a bývalý starosta obce. Tým sa DHZ zaradil medzi najmodernejšie vybavené dobrovoľné požiarne zbory v okrese. V tomto čase bola taktiež prebudovaná predná časť požiarnej zbrojnice a vymenená vstupná brána.

V 70.-tých a 80.-tých rokoch sa požiarne družstvo z našej obce zúčastňovalo rôznych námetových cvičení a pohárových súťaží, väčšinou v susedných obciach Kojatice, Svinia, Hrabkov, Medzany, Chminianska nová ves.

Zúčastňovalo sa taktiež pravidelne rôznych brigád pri úprave obce, kosení trávy a pod.

 

 

 

 VÝVOJ POŽIARNEJ OCHRANY V OBCI

OD ROKU 1992 DO R.1998

 

V roku 1992 prebehla reorganizácia DPO v našej obci, spojená s prijatím nových členov. Zároveň sa vytvorilo nové požiarne družstvo, ktoré sa začalo pravidelne zúčastňovať previerok pripravenosti dobrovoľných požiarnych zborov (PP DHZ) a na pohárových súťažiach a začalo zberať prvé skúsenosti. V rokoch 1994 - 1995 boli do súťaží zapojené dokonca dve požiarne družstvá mužov. V roku 1996 bolo okrem PD mužov vytvorené aj PD žien, ktoré sa takisto ihneď zapojilo do všetkých súťaží.

  Okrem tejto športovej činnosti sa DHZ venuje aj iným oblastiam. Veď práca požiarnikov, to nie je sú len cvičenia a účasť na rôznych súťažiach, hoci práve tie najlepšie preverujú a stále udržujú pripravenosť dobrovoľných požiarnikov na ich prvoradé poslanie - pomôcť blížnemu v núdzi, keď to najviac potrebuje.

Pripravenosť členov DHZ bola v posledných rokoch naostro preverená pri niekoľkých menších požiaroch v obci, ktoré boli úspešnými zásahmi v krátkom čase zlikvidované. Niekoľkí členovia sa zúčastnili odborného kurzu v Ústrednej škole DPO v Martine a pravidelne sa zúčastňujú školení organizovaných OV DPO v Prešove.

Dobrovoľní požiarnici vykonávajú, v súlade so zákonom o PO, preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých rodiných domoch a podnikateľských prevádzkach v obci.

Starajú sa o dobrý stav a akcieschopnosť požiarnej techniky, vykonávajú jej pravidelnú údržbu a prípadné opravy, starajú sa o dobrý stav požiarnej zbrojnice, zúčastňujú sa rôznych brigád. Tejto činnosti venujú mnoho hodín svojho voľného času a to výlučne na princípe dobrovoľnosti, bez nároku na finančnú odmenu. To si zasluhuje hlbokú úctu k ich práci, najmä v dnešnej, pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu ekonomicky ťažkej dobe.

Po roku 1992 sa zvýšila činnosť DHZ aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Členovia DHZ obnovili peknú tradíciu z minulosti, na ktorú sa dobre pamätajú najmä starší občania, a každoročne vo veľkonočnom období držia čestnú stráž v uniformách pri Božom hrobe. Každoročne si uctievajú aj sv. Floriána, svojho patróna, účasťou na sv. omši.

Významným v tejto oblasti bol rok 1996, keď bola na sviatok sv. Floriána prevedená posviacka požiarnej zbrojnice, požiarnej techniky, sochy sv. Floriána a nového znaku s vyobrazením tohoto svätca, ktorý bol nainštalovaný nad požiarnou zbrojnicou. Posviacku previedol vdp. Andrej Burík.

Členovia DHZ sa venujú aj kultúrnemu životu v obci, usporiadavajú tanečné zábavy ,každoročne tradičný požiarnicky guláš a iné kultúrno-spoločenské podujatia, nielen pre požiarnikov ale pre všetkých mladých i starších občanov našej obce.

 

 

TECHNICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ DHZ

 

Od vzniku prvej organizovanej PO v obci až podnes, predpokladom úspešného zvládnutia boja proti živelným pohromám, najmä požiarom vždy bola aj je, popri dobrej pripravenosti členov DHZ aj dobre udržiavaná a vždy pripravená požiarna technika. Od svojho vzniku mal DHZ vo svojej výbave zaradenú túto techniku:

Zaradená do užívania

Vyradená

Dvojkolesová ručná striekačka

pred r. 1914

v 50.tych rokoch

Motorová striekačka PPS - 08

1956

22.11.1989

Požiarny automobil Praga CAS-16 RN

21.12.1976

26. 6. 1981

Špeciálne požiarne vozidlo Praga RN

1. 1. 1982

1984

Osobný terénny automobil UMM (GAZ)

18. 4. 1984

15. 3. 1990

Motorová striekačka PPS - 12

17.7. 1984

do dnes

Požiarny automobil LIAZ 101 CAS K-25

5. 5. 1989

do dnes

 

 

PREDSEDOVIA HASIČSKÉHO ZBORU V ŽUPČANOCH

Pavol Balčak

od r.1949

Vincent Kijovský

 

Jozef Mitra

 

František Švorc

do r. 1974

Ján Zahurák

1974 - 1996

Jozef Kišš

1996 - dodnes

 

 

 

VELITELIA HASIČSKÉHO ZBORU V ŽUPČANOCH

Ľudovít Majher

1898

Jozef Sakala

pred 1. svet.vojnou

Jozef Balčak

1925 - 1939

Andrej Mitra

od r.1939

Ján Kolpak

 

Stanislav Babuščák

do r. 1953

Andrej Mitra

1953 - 1974

Ladislav Kiš

1974 - 1996

František Balčak

1996 - dodnes