Zásahová činnosť:

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

2005

20062006

20072007

20072008

 

 

1997

-koncom augusta bol zaznamenaný jeden požiar menšieho rozsahu, keď bol neznámou osobou zapálený kontajner odpadkov na hornom konci obce. Tento bol vo večerných hodinách spozorovaný susedmi a privolaní členovia DHZ požiar úspešne a v krátkom čase zlikvidovali.

 

 

1998

-v našej obci sme na jar 31.3.1998 zaznamenali jeden požiar v oblasti Pod stráňou, ktorý bol spôsobený vypaľovaním trávy neznámou osobou. Keď sa požiar rozšíril až do blízkosti lesa, hrozilo veľké nebezpečenstvo. K požiaru boli privolaní členovia DHZ, ktorí ho po niekoľkých hodinách lokalizovali a zlikvidovali, a tým sa zabránilo obrovským možným škodám.

-druhý požiar v našej obci sme zaznamenali v októbri 24.10.1998, a to požiar stohu slamy u občana Andrejka, ktorý bol zapálený deťmi. Aj v tomto prípade boli privolaní členovia PD. Zachrániť stoh sa síce už nepodarilo, ale striekaním prúdmi vody sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu požiaru na hospodárske budovy a tým možným škodám.

-najväčšou mimoriadnou udalosťou v roku 1998, ktorá ovplyvnila život a dianie nielen na východnom Slovensku, ale aj v celej republike, boli povodne 20.júla. V tento deň došlo po prietrži mračien k mohutným záplavám v údolí rieky Svinky, pričom len v našom okrese bolo povodňou postihnutých 13 obcí. Aj členovia nášho DHZ, hneď ako sa to dozvedeli, sa medzi prvými zapojili do záchranných prác v susednej obci Svinia. Záchranných prác sa zúčastnilo 13 členov a pozostávali z evakuácie detí a starších občanov z rómskej osady, a ich prevádzaní cez rozvodnený živel na bezpečné miesto. Pri týchto prácach sa vyskytla aj nepríjemná udalosť, keď sa jeden člen záchrannej skupiny pošmykol, spadol mimo mosta a následne ho strhlo pod most asi 3m pod úroveň okolitej vodnej hladiny. Po niekoľkých desiatkach metrov sa zachytil na strome a odtiaľ ho za pomoci lán vyslobodili ostatní členovia záchranného družstva. Celá udalosť sa našťastie skončila dobre, až na jeho niekoľko týždňovú práceneschopnosť, kvôli infikovaniu zamorenou vodou.

Členovia nášho DHZ sa v nasledujúcich dňoch zúčastnili aj prác pri odstraňovaní následkov povodne. Konkrétne 21.7.1998 sa 7 členov v obci Svinia zúčastnilo pri čerpaní vody zo zaplavených rodinných domov a studní a 3 členovia spolu s príslušníkmi armády a polície sa zúčastnili na prehľadávaní oblasti a vyhľadávaní nezvestných osôb a hospodárskych zvierat. Dňa 24.7.1998 sa 12 členov v obci Lažany zúčastnilo pri čerpaní vody zo zamorených studní a 4 členovia v obci Svinia pri čistení a odstraňovaní nánosov bahna v rómskej osade.

Náš DHZ dostal za túto pomoc pri povodni aj niekoľko významných ocenení. Dňa 21.8.1998 sme boli pozvaní (zástupca za DHZ a za obec) do Humenného, kde nášmu DHZ bolo udelené Čestne uznanie ministra vnútra SR, ktoré sme preberali osobne z rúk p. ministra Gustáva Krajčiho.

Vysoké vyznamenanie ministerstva vnútra, a to medaila “Za obetavosť”, bola udelená aj Petrovi Zahurákovi, za jeho nasadenie vlastného života pri záchrane osôb a majetku pri tejto povodni. Túto mu odovzdal riaditeľ úradu PO MV SR plk. Jozef PalušŽupčanoch dňa 30.8.1998 na oslavách storočnice.

Ďalšie ocenenia dostal náš DHZ od KÚ náčelníka odboru PO, od OÚ náčelníka odboru PO a ďalšie udelilo nášmu DHZ a niektorým členom prezídium DPO SR a OV DPO Prešov.

Prezídium DPO SR udelilo nášmu členovi Petrovi Zahurákovi, aj najvyššie mimoriadne vyznamenanie medailu “Za odvahu a statočnosť”. Táto mu bola odovzdaná dňa 6.2.1999 na zasadaní snemu DPO SR v Martine.

 

 

1999

-Dňa 14.7.1999 po prudkom daždi v dopoludňajších hodinách zasiahol našu obec veľký príval vody. Keď potok nestačil odvádzať veľké množstvo vody, došlo k preliatiu brehov a voda zaplavila dvory a záhrady v hornej časti obce. Priamo ohrozovaných prívalom vody bolo aj niekoľko rodinných domov.

V tejto situácií vyhlásila o 11.50 pracovníčka Obecného úradu pomocou miestneho rozhlasu poplach požiarneho družstva, na ktorý sa zhromaždilo 13 členov OHZ pred požiarnou zbrojnicou a v hornej časti obce a o 12.00 hod. začali spoločne vykonávať záchranné práce u najviac postihnutých občanov  - Bartolomeja Mitru, Stanislava Balčáka.

Záchranné práce pozostávali z prehradzovania toku prívalovej vody, prekopávaní brázd a odvádzania vody preč od rodinných domov.

Po odklonení toku vody z najohrozenejších miest a poklese jej hladiny sa členovia pož. družstva presunuli o 15.00 hod. k ďalším občanom, ktorí mali zaplavené suterény rodinných domov a pomocou pož. vozidla CAS-25, čerpadla PPS-12 a elektrického čerpadla odčerpávali vodu zo zaplavených priestorov.

O 17.00 na pokyn veliteľa OHZ začali členovia pož. družstva opravovať pretrhnuté brehy potoka v hornej časti obce a odstraňovať z neho nánosy bahna, piesku a kameňov.

Záchranné práce a odstraňovanie škôd pokračovali až do 19.00 hod.

-Dňa 17.7.1999 na pokyn starostu obce sa 9 členov pož. družstva zúčastnilo prác pri odstraňovaní následkov záplav, t.j. čerpaní kontaminovaných studní v obci. Práce boli prevádzané pož. vozidlom CAS-25 a pož. striekačkou PPS-12 a trvali od 9.00 hod do 18.00 hod. V rámci nich bolo vyčerpaných a prečistených 16 studní, viaceré aj dvakrát.

 

 

2000

-Zaznamenali sme celkove 4 požiare, pri ktorých zasahovali členovia DHZ zaradení do zásahovej jednotky.

-Prvý bol dňa 26.4.2000 v popoludňajších hodinách požiar stodoly u občana Františka Koscelníka.

Po spozorovaní požiaru náhodným okoloidúcim a jeho ohlásení na Obecnom úrade bol o 15.15 hod. vyhlásený požiarny poplach, na ktorý sa zhromaždilo 8 členov DHZ Župčany pred požiarnou zbrojnicou, a niekoľko ďalších priamo na mieste požiaru. Výjazd požiarneho vozidla bol o 15.20. Členovia na mieste požiaru vykonávali ochladzovanie požiaru vedrami s vodou a strhávanie horiacich dosiek. Po príchode pož. vozidla boli plamene zlikvidované a okolie požiaroviska schladené vodou. Zásah bol ukončený o 17.00 hod.

Vďaka rýchlemu zásahu nebola spôsobená škoda veľká, a podarilo sa zabrániť zhoreniu stodoly a ohrozeniu ďalších priľahlých hospodárskych budov. Ako bolo dodatočne zistené príčinou tohto požiaru bola hra deti so zápalkami.

-Druhý požiar sme zaznamenali dňa 14.10.2000 v dopoludňajších hodinách a to požiar stohu pri cintoríne, majiteľa Imricha Ondriu. Požiar bol ohlásený o 11.30 starostovi obce a veliteľovi DHZ, nasledovalo vyhlásenie poplachu a výjazd pož. vozidla o 11.35 s piatimi členmi PD. Po príchode na miesto bol požiar pomocou dvoch prúdov C a rozhrabávania horiacej slamy lokalizovaný. Zásah bol ukončený o 13.15. Vďaka nemu sa podarilo zachrániť časť stohu, čo nie je v podobných prípadoch bežné vzhľadom na rýchlosť horenia, keďže zásah sa zameriava skôr na zabránenie rozšírenia požiaru ako na samotné uhasenie. Príčinou požiaru bola hra deti so zápalkami.

-Tretí požiar sme zaznamenali dňa 29.10.2000 a to požiar stohu v blízkosti lesa medzi obcami Župčany a Malý Šariš. Požiar bol v popoludňajších hodinách náhodne spozorovaný z hlavnej cesty veliteľom DHZ. Hoci išlo o len zvyšky starého stohu, tento sa nachádzal nebezpečne blízko lesa a okolo bol aj suchý porast. V prípade nepriaznivého smeru vetra by bolo došlo k rozšíreniu požiaru do lesa a obrovským škodám. Preto veliteľ DHZ v tejto situácií zmobilizoval 4 členov PD, ktorí pomocou 2 prúdov C a rozprašovacích prúdnic oheň lokalizovali a uhasili. Výjazd bol o 13.20, ukončenie zásahu o 15.30. Príčinou požiaru bolo zapálenie neznámou osobou.

-Štvrtý požiar sme zaznamenali toho istého dňa 29.10.2000 vo večerných hodinách v obecnom parku neďaleko základnej školy kde horelo suché lístie. Oheň bol spozorovaný občanmi obce, ktorí následne zmobilizovali PD. Po príchode pož. vozidla na miesto, bolo potrebné vykonať zásah, vzhľadom na množstvo okolitého suchého porastu a lístia. Pravdepodobnou príčinou požiaru bolo úmyselné zapálenie.

 

 

2001

-Po ročnej prestávke sme opäť museli zasahovať pri povodni dňa 24.7.2001. V tento deň vo večerných hodinách bola po prietrži mračien zaplavená veľká časť obce. O 21,30 bola veliteľom DHZ vyhlásená pohotovosť, počas ktorej členovia zásahovej jednotky monitorovali situáciu v obci a po čiastočnom opadnutí vody o 22,00 nasledoval výjazd pož. vozidla. Zásah pozostával z čerpania vody pomocou čerpadla PPS-12 zo zaplavených suterénov rodinných domov u 3 najviac postihnutých občanov. Zásahu sa zúčastnilo 9 členov DHZ. Ukončenie zásahu bolo o 3,30 v noci.

-Nasledujúci deň 25.7.2001 pokračovali záchranné práce odstraňovaním následkov povodne a to čerpaním vody zo zaplavených suterénov a pivníc rodinných domov u 8 občanov a v materskej škole. Výjazd bol o 8,30 a ukončenie zásahu o 18,00. Zásahu sa zúčastnilo 11 členov DHZ.

-Ďalší deň 26.7.2001, t.j. 2 dni po začiatku povodne a po poklese hladiny povrchových vôd bolo možné pokračovať na pokyn starostu obce aj čerpaním vody zo zaplavených studní v obci. Začiatok prác bol o 9,00, ukončenie o 20,00. Prác sa zúčastnilo 9 členov DHZ, ktorí vyčerpali vodu zo studní u 19 občanov obce.

-Keďže ešte veľa ďalších občanov malo studne kontaminované a zamorené, a požiadali o pomoc Obecný úrad, čerpanie pokračovalo aj 28.7.2001 Výjazd bol o 9,00, ukončenie prác o 20,30. Zúčastnilo sa ich 10 členov DHZ, ktorí pomocou čerpadla PPS-12 vyčerpali vodu zo studní u 19 občanov obce.

 

 

2002

-v našom DHZ sme mali jeden ostrý výjazd a to 23.3.2002 v poobedňajších hodinách, keď sme na požiadanie starostu zo susednej obce Svinia zasahovali pri hasení požiaru lesného porastu v tejto obci. Zásahu sa zúčastnilo 8 členov DHZ, ktorí ako prví dorazili s vozidlom k miestu požiaru a následne začali v ťažko prístupnom teréne s vykonávaním hasebných prác. Tieto pozostávali najmä v zabránení ďalšieho šírenia požiaru, jeho oddeľovania od ostatného lesa, pomocou ručného náradia lopát, sekier. Keďže priestor bol silne zadymený, neskôr sa k našim členom pripojili aj hasiči z povolania, ktorí disponovali potrebnými dýchacími prístrojmi a nakoniec sa spoločnými silami podarilo požiar zdolať.

 

 

2003

-v našom DHZ sme mali dva zásahy a to prvý 21.4.2003 v poobedňajších hodinách o 18.00, keď vznikol požiar suchého porastu v oblasti hlboký jarok. Z požiaru sa šíril hustý dym do obce a tak bol vykonaný výjazd s vozidlom Karosa CAS-25. Zasahovali dvaja členovia DHZ a na likvidáciu požiaru bola použitá voda 1 prúd C. Požiar bol asi po hodine zlikvidovaný.

-Druhý zásah bol 22.8.2003, keď vznikol požiar strniska a suchej slamy v oblasti od hlbokého jarku na hone Dlhé. Keďže sa požiar rozšíril na pomerne veľkej ploche a došlo k priamemu ohrozovaniu záhrad občanov a takisto aj stohu slamy poľnohospodárskeho družstva bol v popoludňajších hodinách vyhlásený požiarny poplach. Po ňom bol uskutočnený výjazd hasičského družstva na miesto požiaru s vozidlom Karosa. Následne boli začaté hasiace práce vodou pomocou 2 prúdov C a pomocou ručného náradia. K požiaru boli privolané aj traktor a cisternové vozidlo-fekal z poľnohospodárskeho družstva a HD zo susednej obce Svinia, ktorí takisto vypomáhali pri hasení požiaru. Keď sa požiar šíril až k záhradám občanov obce, aj tí sa zapojili do hasenia pomocou ručného náradia rýľov a lopát. Spoločnými silami sa vo večerných hodinách podarilo oheň lokalizovať, oddeliť od stohu slamy a záhrad občanov a tak zabrániť jeho rozšíreniu a väčším škodám. Zásahu sa zúčastnilo asi 15 členov DHZ Župčany a veľa ďalších občanov obce. Príčina požiaru bolo zapálenie neznámou osobou.

 

 

2004

- koncom júla postihla veľkú časť okresu Prešov povodeň. Nevyhla sa jej ani naša obec:

- Dňa 29.7.2004 vo večerných hodinách došlo po prudkom daždi a prietrži mračien k vyliatiu miestneho potoka a zaplaveniu časti obce, obecných komunikácií, záhrad a pivníc prívalovou vodou. V tejto situácií bol o 23.00 vyhlásený poplach -stav všeobecného ohrozenia a to sirénou v obecnom rozhlase. O 23.10 sa zhromaždilo asi 12 členov DHZ pred požiarnou zbrojnicou. Nasledoval výjazd požiarneho vozidla, a vykonávanie prieskumu situácie v obci a na miestach možného ohrozenia občanov, kde mohla byť eventuálne potrebná pomoc. Niekoľko členov sa zapojilo do záchranných prác u občana Františka Ferenca, kde bolo potrebné odkloniť tok prívalovej vody mimo obytných budov.

Záchranné práce a monitorovanie situácie pokračovalo asi do - 01.00 hod, keď bolo zaznamenané postupne klesanie hladiny vody a bol ukončený poplach. Celá udalosť v obci sa zaobišla bez nejakých zranení, len s materiálnymi škodami.

- Dňa 31.7.2004 boli na požiadanie občanov a pokyn starostu obce vykonané práce pri odstraňovaní následkov povodní a to čerpanie vody zo zaplavených studní pomocou čerpadla PPS-12, - výjazd - 9.00 – ukončenie prác –19.00. V rámci prác boli vyčerpané studne u  8.občanov obce.

 

 

2005

- Dňa 28.8.2005 asi o 16.00 hod došlo v obci Župčany po prudkej búrke a prietrži mračien k vyliatiu miestneho potoka a zaplaveniu niektorých časti obce prívalovými vodami z okolitých kopcov. Boli zaplavené miestne komunikácie a suterény rodinných domov. V tejto situácií vyhlásil zástupca starostu obce stav všeobecného ohrozenia a to signálom v obecnom rozhlase. Po výjazde jednotky obecného hasičského zboru bolo vykonané monitorovanie situácie v obci, na miestach najväčšieho ohrozenia. Po čiastočnom opadnutí vody sa začali záchranne práce, ktoré pozostávali z odčerpávania vody pomocou čerpadla PPS-12 u najviac postihnutých občanov obce. (Ondria Ladislav, Tutoky Jozef, Materská škola,Vaľko...) Zapojených bolo 16 členov DHZ a niekoľko občanov obce. Záchranné práce pokračovali do večerných hodín a ukončené boli o 22.00 hod, kedy bol odvolaný poplach.

- Nasledujúci deň 29.8.2005 na základe požiadaviek občanov a pokyn pracovníkov obecného úradu, práce pokračovali odstraňovaním následkov povodne. Pozostávali z čerpania vody zo zaplavených studní pomocou čerpadla PPS-12. Práce boli vykonávané od 11.00 a ukončené večer o 21.00. Zúčastnených bolo 12 členov DHZ. V rámci prác boli vyčerpané studne u 11.občanov obce.

 

2006

-v roku 2006 sme v našej obci nezaznamenali žiadny požiar

-jeden výjazd bol dňa 11.marca 2006 - záplava pri roztápaní snehu, kedy bola na požiadanie občana -Zlatohlavý Pavol privolaná hasičská jednotka. Zúčastnených 8 členov

 

2007

- Dňa 8.3.2007 vo večerných hodinách bol starostovi obce občanmi nahlásený požiar suchého porastu a krovín na poľnohospodárskych pozemkoch v katastri obce Župčany, v dolnej časti obce od potoka Čadaj. Keďže požiar sa rozšíril na pomerne veľkej ploche cca 4 ha a blížil sa smerom k rodinným domom, ktoré mohli byť priamo ohrozené, vyhlásil o 19.50 starosta obce požiarny poplach a zvolal členov hasičského družstva. Výjazd požiarneho vozidla bol o 20.00. Zúčastnených 8 členov OHZ. Po príchode na miesto požiaru o 20.10 boli zahájené hasebné práce, pozostávajúce z kropenia miesta a okolia horiacich plôch vodou z požiarneho cisternového vozidla Karosa CAS-25, a zamedzení šírenia ohňa pomocou lopát a ručného náradia. Nasadené boli 2 prúdy C. Po lokalizovaní a likvidácií požiaru bol zásah ukončený o 22.30. Návrat do požiarnej zbrojnice o 22.40. Príčinou tohto požiaru bolo s najväčšou pravdepodobnosťou vypaľovanie suchej trávy neznámou osobou.

 

2008

bol zaznamenaný 1 požiar  - 8.8.2008 - pole pri lesíku