Súčasnosť Dobrovoľného hasičského zboru:

 

V súčasnosti má DHZ Župčany 74 členov, z toho 17 žien.

Od roku 1992, keď prebehla reorganizácia požiarnej ochrany v našej obci, sa vytvorilo nové hasičské družstvo (HD), ktoré sa pravidelne zúčastňuje previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov (PP DHZ) a pohárových súťaží. Od roku 1994 sa do súťaží zapájajú dokonca dve hasičské družstvá mužov. Od roku 1996 bolo vytvorené aj HD žien, ktoré sa takisto zapájalo do všetkých súťaží.

Od roku 2002 bolo vytvorené aj HD mužov z členov nad 35 rokov, ktoré sa tiež zúčastňuje na rôznych súťažiach.

Okrem tejto športovej činnosti sa DHZ venuje aj ďalším oblastiam, ktoré vyplývajú z nášho poslania.

Pripravenosť členov DHZ je v posledných rokoch naostro preverovaná pri rôznych požiaroch v obci ale aj okolí, a najmä pri povodniach, ktoré našu oblasť skoro pravidelne od roku 1998 sužujú.

Dobrovoľní hasiči vykonávajú, v súlade so zákonom o Ochrane pred požiarmi, preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch a podnikateľských prevádzkach v obci.

Starajú sa o dobrý stav a akcieschopnosť požiarnej techniky, vykonávajú jej pravidelnú údržbu a prípadné opravy, starajú sa o dobrý stav požiarnej zbrojnice, zúčastňujú sa rôznych brigád.

Niektorí členovia sa zúčastnili kurzov v Odbornej škole DPO v Martine a pravidelne sa zúčastňujú školení organizovaných OV DPO v Prešove.

Po roku 1992 sa zvýšila činnosť DHZ aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Členovia DHZ obnovili peknú tradíciu z minulosti, na ktorú sa dobre pamätajú najmä starší občania, a každoročne pred Veľkou nocou stoja čestnú stráž v rovnošatách pri Božom hrobe. Každý rok si uctievajú sv. Floriána, svojho patróna, účasťou na hasičskej sv.omši.

Členovia DHZ sa venujú kultúrnemu životu v obci, usporadúvajú tanečné zábavy, hasičský ples, posedenia pri tradičnom hasičskom guláši a iné podujatia, nielen pre hasičov ale pre všetkých mladých i starších občanov obce.

  

Činnosť DHZ v priebehu roka riadi výbor, ktorý má 11 členov a v súčasnosti pracuje v tomto zložení:

Ing.Jozef Kišš

Predseda

Jozef Ferenc ml.

Veliteľ

Zároveň vykonáva funkciu veliteľa Obecného hasičského zboru

Filip Švorc

Preventivár 

Zároveň vykonáva funkciu preventivára obce

Miroslav Ferenc

 Strojník

Jozef Zahurák

 Tajomník

Miroslav Švorc

 Pokladník

Martin Mitra

 Referent mládeže

Pavol Švorc

 Referent mládeže

Martin Koľšovský

 Kultúrno-organizačný referent

Stanislav Fečák

 Organizačný referent

Janka Vaľková

 Referentka žien

 

Pri DHZ pracuje aj revízne komisia v tomto zložení:

 František Balčak

Člen revíznej komisie

 Katarína Rokošná

Člen revíznej komisie

 

Z členov DHZ je v obci vytvorený aj - Obecný hasičský zbor (OHZ) - dobrovoľná jednotka, ktorú na základe zákona zriaďuje a spravuje obec. V OHZ je v súčasnosti zaradených 19 členov DHZ vo veku 18-60 rokov, zoznam ktorých sa každoročne aktualizuje.

 

 

 TECHNICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ:

 

Obecný hasičský zbor má vo svojej výzbroji:

požiarne zásahové vozidlo KAROSA LIAZ 101 CAS K-25 a

2ks prenosné požiarne striekačky PPS-12