Dobrovoľná požiarna ochrana – O k r e s n ý  v ý b o r  P r e š o v

Mesto Prešov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta  P r e š o v

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sp.č. 51/2012-II/10b                                                                              Prešov  7. 9. 2012

                              

                                 Organizačno – technické zabezpečenie

 IX. ročníka halovej súťaže o „ Putovný pohár primátora mesta Prešov“

                                 - jesenný zraz mladých hasičov

 

Dátum súťaže:         12. október 2012 ( piatok) o 8.00 hod.

 

Miesto súťaže:         telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22

 

Kategórie:                chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 - 15 rokov.

                                  KMH je 10 členný, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukáže

                                  preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca                           

                                  Vek súťažiacich sa počíta  a overuje v deň 

                                  konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov.

                                   

                                 

Protesty:                  Podľa pravidiel hry Plameň platných od 1. 1. 2010

 

Súťaž. disciplíny:  - štafeta 9x35 m / dráhy sú umiestnené vedľa seba/  

                                - štafeta hasičských dvojíc

                                - uzlová štafeta

                                - výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého

                                  výsledného času pre 10 členov kolektívu. Pri rovnosti súčtu bodov

                                  o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 9x35 m a potom

                                  štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafety

 

Výstroj:                    Povinná je športová obuv pre každého účastníka.

                                  Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.

                                  KMH súťaží v rovnošate alebo v jednotnom športovom oblečení, ktoré

                                  zakrýva kolená a lakte    

         

MTZ:                       náradie a výstroj  – dodá organizátor súťaže

 

Štartovné:                3,50 € za každý KMH, ktoré vedúci zaplatí pre prezentácii.

 

Stravné:                   KMH z okresu Prešov za stravu neplatia. Pre ostatné zúčastnené KMH je 

                                  poplatok 8,50 € pre 12- členov, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.

 

Prihlášky:                 osobne, telefonický / 0918 790369/, alebo mailom /dpoovpo@hotmail.com/ 

                                  do 8. 10. 2012

 

 

     Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.

     Zdravotná služba bude zabezpečená. Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov IX. ročníka HS. Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

  

     Bližšie informácie na tel. č. - Okresného výboru DPO 0918 790369, 0908 250170,

alebo -  Ľuboš Markuš – 0915 331642

 

   

 

        

PRIHLÁŠKA – PREZENČNÁ  LISTINA

 

Halová súťaž mladých hasičov o Putovný pohár primátora mestá Prešov – IX. ročník

 

KMH DHZ – ZŠ  ___________________  Štartové číslo __________

 

Kategória:_______________

 

Porad.

číslo

    Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vek

Prehlásenie o dobrom zdravotnom stave  - podpis

 1.

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 7.

 

 

 

 

 8.

 

 

 

 

 9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

                                                Súčet  rokov

 

Výhodové body

 za vek

 

 

Vedúci družstva:                                           

  Adresa:

 

 

Prehlasujeme, že súťažné družstvo prihlásené na HS KMH je oboznámené s propozíciami súťaže a bude sa riadiť pokynmi členov vedenia súťaže a rozhodcov.

 

                                                                                              

    V .............................. dňa ..................                                          .........................................                                                                           

                                                                   Pečiatka DHZ, ZŠ             Podpis vedúceho KMH

 

Tabuľka výhodových bodov                                                                                    

podľa veku súťažiacich

 

Vek

Súčet rokov

  Výhodové     

    body

  8 roční

    80 - 89

     - 28

  9 roční

    90 – 99

     - 24

10 roční

100 – 109

      -20

11 roční

110 – 119

      -16

12 roční

120 – 129

      -12

13 roční

130 - 139

        -8

14 roční

140 - 149

        -4

15 roční

     150

        -0